Affiliate Podmienky

Zmluva o affiliate programe
(ďalej tiež len „Zmluva“)
uzavretá 1.2.2022 podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov medzi:
Prevádzkovateľ:
Trading Holders, s. r. o.
So sídlom Ľubochnianska 4, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, SK
IČO: 53 329 589
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel sro, vložka 148158/B
Zastúpená Teodorom Holtmanom, konateľom
E-mail: info@tradingholders.com
Partner:
“Meno”
So sídlom:
IČO:
Zapísaná v obchodnom registri vedenom
Zastúpená:
Kontakt:
E-mail:
I. Vymedzenie základných pojmov
„Prevádzkovateľom“ Affiliate programu je Trading Holders, s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 4, Bratislava –
mestská časť Nové Mesto 831 04, SK, IČO: 53 329 589 (ďalej tiež len „Spoločnosť“).
„Partnerom“ môže byť fyzická osoba, ktorá je plne svojprávna alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s
prevádzkovateľom túto Zmluvu.
„Záujemcom“ je osoba, ktorá navštívi webové stránky partnera, na ktorých je umiestnená reklama
prevádzkovateľa, a kliknutím na túto reklamu je záujemca presmerovaný na webové stránky prevádzkovateľa či
osoba inak obstaraná či sprostredkovaná partnerom v rámci plnenia tejto Zmluvy.
„Webovými stránkami prevádzkovateľa“ sú webové stránky prevádzkovateľa umiestnené na internetovej
adrese www.tradingholders.com .
„Webovými stránkami partnera“ sa rozumejú webové stránky, ktoré prevádzkuje partner alebo je inak oprávnený
na ich správu, najmä je oprávnený na umiestňovanie reklám tretích osôb na tieto stránky.
„Reklamnou plochou“ sa rozumie vyhradené miesto na webových stránkach partnera určené na zobrazovanie
reklamy z tohto provízneho systému.
„Reklamou“ sa rozumie napríklad banner, iný reklamný prvok či textový odkaz, vždy s aktívnym odkazom na
webové stránky prevádzkovateľa. Za účelom umiestnenia reklamnej plochy poskytne prevádzkovateľ partnerovi
príslušný HTML kód, prostredníctvom ktorého umiestni partner reklamnú plochu prevádzkovateľa na svoje alebo
ním spravované webové stránky partnera.
1
„Províznym odkazom“ sa rozumie statická URL adresa (prevádzkovateľom vopred určená a oznámená
partnerovi), ktorú partner použije na odkazovanie na stránky prevádzkovateľa.
„Preklikom“ sa rozumie vedomé prekliknutie reklamnej plochy či provízneho odkazu záujemcom na webových
stránkach partnera, ktorým sa aktivuje odkaz na webové stránky prevádzkovateľa a dôjde k presmerovaniu
záujemca na webové stránky prevádzkovateľa.
„Odmenou“ partnera za spoluprácu sa rozumie provízia za sprostredkované dokončené nákupy záujemcov na
webových stránkach prevádzkovateľa za kliknutia uskutočnené záujemcami na reklamnej ploche
prevádzkovateľa umiestnenej na webových stránkach partnera.
II. Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava postavenia prevádzkovateľa a jeho partnerov, ich úlohy a
zodpovednosti, ako aj úprava ich vzájomných práv a povinností pri napĺňaní účelu tejto Zmluvy.
III. Uzavretie zmluvy
1. Zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
IV. Pravidlá propagácie prostredníctvom tzv. prekliku
1. Partner sa účasťou v Affiliate programe prevádzkovateľa zaväzuje, že na webových stránkach partnera
vytvorí dostatočný priestor na umiestnenie reklamnej plochy a/alebo provízneho odkazu a
prostredníctvom príslušného jedinečného HTML kódu poskytnutého prevádzkovateľom túto reklamnú
plochu a/alebo provízny odkaz na webových stránkach partnera umiestni. Prevádzkovateľ si vyhradzuje
právo schváliť presné umiestnenie a formát reklamnej plochy a/alebo provízneho odkazu na webových
stránkach partnera.
2. Reklamné plochy províznej odkazy sa nesmú nachádzať a nesmú byť publikované na doméne druhého
a/alebo tretieho poriadku, ktoré obsahujú vo svojom názve slovo (či slová) zodpovedajúce prípadnej
ochrannej známke prevádzkovateľa. Webové stránky partnera nesmú vzbudzovať dojem, že ich
prevádzkuje prevádzkovateľ, najmä ak obsahujú logo prevádzkovateľa a/alebo charakteristickú grafiku,
ktorú používa prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach a/alebo na reklamné účely. Sprievodné
propagačné materiály obsahujúce grafické prvky môžu byť použité iba so súhlasom prevádzkovateľa. V
prípade akýchkoľvek pochybností musí partner bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa.
3. Reklamné plochy a provízne odkazy nie je možné umiestňovať a zverejňovať na webových stránkach s
obsahom, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, platnými medzinárodnými
dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná či s dobrými mravmi, s nelegálnym obsahom,
pornografickou a erotickou tematikou, ponúkajúca možnosti nelegálneho sťahovania, na webových
stránkach, ktoré na takéto stránky odkazujú či ich inak propagujú, na webových stránkach porušujúcich
práva tretích osôb, alebo na zľavovom portáli alebo inom obdobnom internetovom portáli hromadne
ponúkajúcom zľavové akcie.
4. Partner je povinný dbať na to, aby reklamné plochy a provízne odkazy boli umiestnené či zverejnené
tak, aby neohrozovali alebo neznižovali dobré meno prevádzkovateľa.
5. Partner je povinný zaistiť, aby na webových stránkach partnera nedochádzalo prostredníctvom
programov, skriptov, opätovným načítaním reklamných bannerov či inými spôsobmi k úmyselnému či
nekalému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch či k iným spôsobom zvyšovania zobrazovania v
prospech partnera alebo k umelému navyšovaniu kliknutí.
2
6. Pre správne zobrazenie reklamnej plochy a plnú funkčnosť provízneho systému musí mať záujemca
povolený JavaScript a Cookies. V opačnom prípade nemožno za kliknutie na reklamnú plochu partnera
odmeniť a partner nie je v takom prípade oprávnený nárokovať si prípadný prospech z reklamných
plôch, ktoré sa záujemcovi nezobrazujú správne, a/alebo skript prevádzkovateľa v tomto dôsledku
nedokáže započítať plnohodnotné kliknutie.
7. Reklamné plochy a provízne odkazy nesmú byť umiestňované alebo zverejňované na internetové
stránky bez obsahu a na stránky vytvorené iba za účelom zobrazovania reklám, či už je obsah
relevantný alebo nie.
8. Prevádzkovateľ si môže kedykoľvek od partnera vyžiadať zoznam všetkých webových stránok či iných
médií, na ktorých sa zobrazuje alebo v poslednej dobe zobrazovala reklama prevádzkovateľa. Pokiaľ
partner takýto zoznam nedodá najneskôr do 5 dní od vyžiadania, je prevádzkovateľ oprávnený
nevyplatiť odmenu za zobrazenie reklám, kliknutia a následnej sprostredkovanej objednávky, pri ktorých
partner nie je schopný vierohodne doložiť zdroj.
9. Partner nie je oprávnený nijako pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu alebo obsah reklamných
plôch prevádzkovateľa. Partner nesmie používať žiadne prostriedky a nástroje na blokovanie otvorenia a
zobrazenia webových stránok prevádzkovateľa po kliknutí záujemca na reklamnú plochu či iným
spôsobom obmedzovať záujemca v prístupe na webové stránky prevádzkovateľa.
10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že za každú úplnú a úspešnú objednávku produktov záujemca na
webových stránkach prevádzkovateľa, ktorú záujemca urobí pomocou kliknutia cez reklamnú plochu
umiestnenú na webových stránkach partnera, vyplatí partnerovi províziu vo výške a spôsobom
uvedeným nižšie. Nárok na províziu vzniká partnerovi iba vtedy, ak záujemca vykoná úplnú a úspešnú
objednávku Produktu u Spoločnosti. Úspešnou a úplnou objednávkou sa rozumie taká objednávka, pri
ktorej záujemca vykoná úhradu ceny za tovar prevádzkovateľa najneskôr do 60 dní od okamihu, keď
záujemca navštívi webové stránky prevádzkovateľa prostredníctvom reklamných plôch či provízneho
odkazu na webovej stránke partnera.
11. Provízia bude partnerovi vyplatená iba zo skutočne realizovanej a zaplatenej časti objednávok. V
prípade, že je prevádzkovateľ povinný záujemcovi cenu tovaru vrátiť, či už z dôvodu, že záujemca
neskôr objednávku zruší alebo odstúpi od zmluvy, partnerovi nárok na províziu nevzniká. Ak bola
partnerovi provízia už vyplatená, má prevádzkovateľ nárok na jednostranné započítanie neskoršej
provízie oproti sume provízie, na ktorú partnerovi nevznikol v zmysle tohto ustanovenia nárok.
V. Ďalšie spôsoby propagácie
1. Partner je oprávnený využiť aj akékoľvek ďalšie propagačné nástroje v súlade s podmienkami tejto
Zmluvy, ktoré môžu viesť k uzavretiu zmluvy medzi prevádzkovateľom a záujemcom.
2. Partner sa zaväzuje, že v žiadnom prípade nebude používať spôsoby propagácie, ktoré akýmkoľvek
spôsobom porušujú zákon. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť províziu, prípadne žiadať jej
vrátenie naspäť, pokiaľ Partner poruší tento bod Zmluvy.
VI. Vyhlásenie partnera
1. Partner vyhlasuje, zaručuje a zaväzuje sa prevádzkovateľovi, že po celú dobu platnosti Zmluvy:
a. všetky jeho vyhlásenia voči prevádzkovateľovi sú pravdivé, presné a úplné, pričom neexistuje
žiadna skutočnosť, ktorá by bola s týmito vyhláseniami v rozpore;
3
b. je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu, plniť svoje povinnosti z nich vyplývajúce a súčasne si je
plne vedomý všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
c. všetky predpoklady pre uzavretie Zmluvy sú splnené, najmä nie však výlučne s ohľadom na
pravdivosť a úplnosť vyhlásenia a ostatné podmienky stanovené príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi;
d. uzavretie Zmluvy ani plnenie záväzkov partnera na základe a v súvislosti so Zmluvou
nedochádza k porušeniu povinnosti partnera vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov,
záväzných zmlúv, dohôd a vyhlásení, ani nie je v rozpore s akoukoľvek požiadavkou,
rozhodnutím alebo predbežným opatrením správneho orgánu, súdu, rozhodcovského nálezu ,
ktorými by bol partner viazaný, ani nie je porušením akýchkoľvek práv tretích osôb; v opačnom
prípade partner zbaví prevádzkovateľa akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla na
prevádzkovateľa dopadať z dôvodu porušenia povinnosti partnera;
e. nie je v úpadku ani hroziacom úpadku, ani proti nemu nebol podaný konkurzný návrh, ani proti
nemu sa nezačalo exekučné konanie alebo podaný návrh na výkon rozhodnutia.
VII. Ďalšie práva a povinnosti
1. Partner nesmie vyvíjať žiadne aktivity smerujúce k neoprávnenému zvýšeniu provízie, najmä však nie
výlučne, nesmie vykonávať nasledujúce aktivity:
a. umiestnenie odkazu tak, aby sa aktivoval ihneď po vstupe na webové stránky partnera;
b. modifikácia HTML kódu vytvoreného prevádzkovateľom;
c. modifikácia grafiky vytvorenej schválenej prevádzkovateľom;
d. umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorú nevlastní legálne a v súlade s jej pravidlami
neužíva partner;
e. umiestnenie banneru v pop-up okne na zvláštnej stránke aktivovanej v rovnakom okamihu ako
webová stránka partnera;
f. napodobňovanie vzhľadu webových stránok prevádzkovateľa alebo iného subjektu s cieľom
vyvolať dojem, že ide o službu poskytovanú prevádzkovateľom alebo iným subjektom;
g. motivovanie záujemca ku kliku či návšteve zavádzajúcim tvrdením alebo prísľubom, a to
vrátane formulácií, ktoré by mohli záujemca uviesť do omylu, že zľava poskytovaná na webovej
stránke prevádzkovateľa za odlišných podmienok, je dostupná unikátne cez stránky či kód
partnera;
h. distribuovanie HTML kódu alebo umiestňovanie reklamných plôch do affiliate sietí, systémov
určených na presmerovanie návštev (redirect systémov), hromadné rozosielanie mailov, ani
iných nástrojov, ktoré slúžia na zvyšovanie návštevnosti, a to predovšetkým nástrojov bez
možnosti priamej kontroly zo strany prevádzkovateľa.
2. Umiestnenie odkazu či banneru partnerom, ako aj dodržiavanie ostatných práv a povinností môže
prevádzkovateľ náhodne kontrolovať.
3. Partner nie je oprávnený využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu
propagácie porušujúcej zásady poctivého obchodného styku a dobrej mravy.
4. Partner nie je oprávnený pri rozosielaní reklamných emailov vystupovať v mene prevádzkovateľa alebo
nesmie vzbudiť dojem, že je autorizovaný reklamný zástupca prevádzkovateľa.
5. Partner nie je oprávnený zneužívať provízny systém pomocou nástrojov ako backclick, clickbot a
obdobných nástrojov s rovnakým účinkom najmä za účelom umelého navýšenia provízie vlastnej či inej
osoby.
4
6. Partner nesmie narušiť ochranu provízneho systému, zvlášť za účelom umelého navýšenia provízie
vlastnej či inej osoby.
7. Všetky bannery a ostatné online reklamné či akékoľvek ďalšie prostriedky, ktoré prevádzkovateľ dal
partnerovi na užívanie na účely Affiliate programu, sú vytvorené prevádzkovateľom, ktorý je ich
výlučným vlastníkom a je tiež jediným vlastníkom všetkých autorských práv a práv duševného
vlastníctva. Partner je oprávnený použiť bannery a ostatné reklamné či akékoľvek ďalšie prostriedky
prevádzkovateľa výhradne za účelom plnenia Zmluvy. Partner nie je oprávnený banner alebo ostatné
online reklamné či akékoľvek ďalšie prostriedky meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť ani z neho
alebo na základe neho vytvárať odvodené diela alebo výrobky. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek
meniť obsah aj formu banneru a ostatných reklamných či akýchkoľvek ďalších prostriedkov, prípadne
obmedziť alebo pozastaviť ich zobrazovanie na webových stránkach partnera.
8. Pri porušení tejto Zmluvy partnerom alebo v prípade odôvodnených pochybností o dodržiavaní tejto
Zmluvy partnerom má prevádzkovateľ právo požadovať na partnerovi odstránenie reklamnej plochy,
provízneho odkazu, bannerov a ostatných online reklamných prostriedkov z webových stránok partnera,
zdržanie sa akékoľvek ďalšej propagácie prevádzkovateľa, požadovať vrátenie odmien, ktoré boli
získané v súvislosti s porušením alebo nedodržiavaním podmienok, či odmietnuť vyplatenie tých
odmien, pri ktorých je podozrenie na ich pochybné získanie.
9. Ak poruší Partner povinnosť stanovenú v tejto Zmluve, má prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 2.500 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti, pričom partner
je povinný uhradiť túto zmluvnú pokutu do siedmich (7) dní od doručenia výzvy prevádzkovateľa na jej
úhradu, pričom nárok na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý. Prevádzkovateľ je tiež
v prípade porušenia povinnosti partnera podľa tohto článku oprávnený od zmluvy odstúpiť.
10. Partner sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania (ústneho, písomného, urobeného výslovne alebo
pripúšťajúceho určitý úmysel orientovaný proti prevádzkovateľovi, konaním alebo opomenutím konania
alebo strpením konania) poškodzujúceho alebo ohrozujúceho dobré meno a povesť akejkoľvek
prevádzkovateľa, a to aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy (formy ovplyvňovania existujúcich či
potenciálnych partnerov na ukončenie alebo obmedzenie spolupráce s prevádzkovateľom).
VIII. Provízia
1. Výška provízie partnera je určená percentom z hodnoty záujemcom zakúpeného tovaru bez DPH,
ktorého nákup sprostredkoval partner. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne vylúčiť z nároku na
províziu tie objednávky (nákupy), na ktoré sa vzťahovala mimoriadna zľava. Do nároku na províziu sa
nezapočítava nákup darčekových poukážok, cena platby a cena dopravy. Partner má nárok na províziu
z nákupov, ktoré boli dokončené v dobe trvania Zmluvy. Dokončený je nákup okamihom pripísania
riadnej úhrady ceny tovaru na účet prevádzkovateľa.
2. Partnerovi vznikne nárok na vyplatenie provízie iba za podmienky, že záujemca uviedol v dotazníku
dostupnom na webovej adrese https://tradingholders.aidaform.com/indot (ďalej len „dotazník“) v sekcii
„Od koho ste sa o nás dozvedeli?“ údaj o partnerovi, ktorý umožní identifikáciu takého partnera.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tento dotazník poskytne každej osobe, ktorá bude mať záujem uzavrieť
s ním zmluvu o kúpe či poskytnutí ním ponúkaných tovarov či služieb a že vyplnenie tohto kroku
dotazníka bude povinné a dotazník bez jeho vyplnenia nebude možné prevádzkovateľovi odoslať.
3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný poskytnúť partnerovi províziu iba z objednávok, ktoré boli vytvorené s
odkazom na konkrétneho partnera podľa odseku druhého tohto článku.
5
4. Partner nemá nárok na výplatu provízie, pokiaľ podmienky pre jej výplatu nastali až po skončení
platnosti a účinnosti Zmluvy.
5. Podľa voľby partnera môže byť provízia vyplatená v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
a. vo forme finančnej odmeny vyplatenej bezhotovostným prevodom na účet partnera – provízia
vo výške 15 % z ceny objednávky bez DPH, ktorý sprostredkoval partner v súlade so
Zmluvou. Nárok na vyplatenie finančnej odmeny prevodom na bankový účet vzniká partnerovi v
prípade, keď celková výška provízie dosiahne sumu aspoň 150 EUR (slovom: stopäťdesiat
eur), prípadné bankové poplatky idú na ťarchu partnera. Kým výška provízie nedosiahne aspoň
čiastku 150 EUR, nie je prevádzkovateľ povinný províziu partnerovi vyplatiť;
b. ak je partner nepodnikajúca fyzická osoba, z výšky provízie podľa predchádzajúceho písmena
tohto odseku mu bude odpočítaná zrážková daň vo výške 15 %, ktorú prevádzkovateľ odvedie
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a provízia po odpočítaní zrážkovej
dane bude partnerovi vyplatená formou bezhotovostného prevodu na účet partnera. Provízia
bude vyplatená na základe žiadosti partnera, pričom prevádzkovateľ vyplatí províziu najneskôr
do 30 dní po overení nároku partnera na jej vyplatenie;
6. Ak je partner registrovaná právnická alebo podnikajúca fyzická osoba, provízia bude vyplatená na
základe riadne vystaveného a prevádzkovateľovi zaslaného daňového dokladu (faktúry) v elektronickej
forme PDF, na e-mailovú adresu: info@tradingholders.com. Prevádzkovateľ sa zaväzuje každý
kalendárny mesiac najneskôr do 28. dňa v mesiaci zaslať na e-mailovú adresu partnera uvedenú
záhlavie tejto Zmluvy celkovú cenu všetkých objednávok (bez DPH, nákladov na dopravu a platbu),
ktoré boli uzavreté na základe sprostredkovania partnera v priebehu celého predchádzajúceho
kalendárneho mesiace a z ktorých sa bude počítať provízia vo výške 20 %. Splatnosť takého daňového
dokladu vystaveného zo strany partnera bude najmenej 40 dní od jeho doručenia na e-mailovú adresu
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený preskúmať správnosť a oprávnenosť fakturovanej
čiastky aj samotného daňového dokladu. V prípade nezrovnalostí o tom prevádzkovateľ bezodkladne
informuje partnera a faktúru vráti za účelom jej opravy, v takom prípade je provízia splatná až po
doručení opraveného riadneho daňového dokladu (faktúry). Provízia partnera môže byť navýšená o
príslušnú sadzbu DPH iba, ak partner pri uzatvorení zmluvy alebo kedykoľvek neskôr oznámil
prevádzkovateľovi príslušné účtovné / fakturačné údaje (DIČ).
7. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností, partner nemá nárok na náhradu nákladov spojených s
činnosťou podľa tejto Zmluvy, a prípadné náklady sú zohľadnené v provízii.
8. V prípade sporu ohľadom počtu objednávok a/alebo výšky provízie sa za rozhodné považujú výhradne
údaje registrované a vypočítané systémom.
9. Pokiaľ ide o propagáciu prostredníctvom kliknutí na webové stránky prevádzkovateľa podľa článku
tretieho, prekliky na webové stránky prevádzkovateľa z odkazov, ktoré nebude prevádzkovateľ pri
kontrole kedykoľvek schopný jednoznačne priradiť k webovej stránke partnera (predovšetkým, ale nie
výlučne kliknutia, ktorých URL nebude obsahovať doménu webovú stránku partnera), nebude
prevádzkovateľ akceptovať. Prevádzkovateľa v takom prípade nie je povinný vyplatiť partnerovi províziu
z tých objednávok, ktoré boli urobené postupom uvedeným v tomto ustanovení. V prípade zistenia
takéhoto postupu partnera je prevádzkovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
IX. Doba trvania zmluvy a jej zánik
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6
2. Zmluva môže zaniknúť:
a. na základe spoločnej dohody prevádzkovateľa a partnera;
b. výpoveďou prevádzkovateľa či partnera;
c. odstúpením od Zmluvy.
3. Prevádzkovateľ a partner môžu vypovedať Zmluvu aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je v každom
prípade jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.
4. Odstúpenie od zmluvy je možné z dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo zo zákonných dôvodov.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že Partner v uplynulom roku počítanom
vždy od 01.01. jedného kalendárneho roka do 31.12. nasledujúceho kalendárneho roka nesprostredkuje
uzavretie zmluvy o kúpe či poskytnutí ním ponúkaného tovaru či služieb s najmenej 12 rôznymi
záujemcami. Za tejto situácie nemá Partner nárok na žiadnu províziu, tj. ani za províziu za ním
sprostredkované uzatvorenie zmlúv o kúpe či poskytnutí ním ponúkaných tovarov či služieb, z nákupov
dokončených (v zmysle článku VIII. ods. 1 tejto Zmluvy) v priebehu roka vymedzeného v prvej vete tohto
odseku.
6. Ukončenie zmluvy vyžaduje pre všetky prípady písomnú formu. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musí
byť doručené druhej strane.
7. Ukončením zmluvy zaniká partnerovi nárok na akúkoľvek províziu.
8. Zánik zmluvy sa nedotýka prípadných nárokov na náhradu škody či zmluvnej pokuty.
9. Po zániku zmluvy je partner povinný najneskôr do piatich (5) dní po jej zániku odstrániť všetky reklamné
plochy a provízne odkazy, bannery a ostatné online reklamné prostriedky zo všetkých webových
stránok, kde ich partner umiestnil, a to vrátane webových stránok tretích strán, na svoje vlastné náklady.
10. V prípade zániku Zmluvy na základe dohody alebo výpovede je partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie
provízie u prevádzkovateľa, na ktorú mu ku dňu zániku zmluvy vznikol nárok, a to najneskôr do 15 dní
odo dňa zániku Zmluvy. Ak si partner v uvedenej lehote vyplatenie provízie u prevádzkovateľa
nevyžiada, jeho nárok na výplatu provízie zaniká.
X. Ochrana informácií a ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ aj partner sa zaväzujú k mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa vzájomne dozvedeli v
súvislosti s plnením zmluvy o Affiliate programu.
2. Ochrana informácií sa nevzťahuje na prípad, keď má prevádzkovateľ alebo partner informačnú
povinnosť stanovenú zákonom, táto povinnosť je stanovená právoplatným rozhodnutím súdu alebo
správneho orgánu, alebo ide o informácie, ktoré sú verejne dostupné či známe.
3. Detaily ohľadom osobných údajov, nakladania s osobnými údajmi, spracovania osobných údajov a
ochrany osobných údajov sú v samostatnom dokumente Pravidlá ochrany a spracovania osobných
údajov dostupnom na webových stránkach prevádzkovateľa, dostupných pod
odkazom https://tradingholders.com/gdpr/.
7
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo náhodným
prístupom, zabrániť ich zmene, strate či zničeniu, neoprávnenému prenosu či ich inému neoprávnenému
spracovaniu, ako aj inému zneužitiu.
XI. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, zostáva
platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týmto nedotknutá. V tomto prípade
nastupuje namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia také ustanovenie,
ktoré sa svojím účelom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu.
2. Zmluva sa riadi a vykladajú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
3. V prípade sporu vyplývajúceho z tejto Zmluvy sú strany povinné pokúsiť sa pred začatím akéhokoľvek
súdneho konania o vyriešení sporu mimosúdnou cestou. V prípade zlyhania mimosúdneho urovnania,
bude spor medzi stranami týkajúci sa Zmluvy rozhodovaný všeobecným súdom prevádzkovateľa.
4. Povinnosť dodržiavať mlčanlivosť v zmysle tejto Zmluvy prechádza na prípadných právnych nástupcov
prijímajúcej strany.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana dostane po jednom
(1) vyhotovení.
6. Všetky zmeny a doplnky tejto dohody vyžadujú písomný súhlas oboch zmluvných strán vo forme
vzostupne očíslovaných dodatkov.
7. Táto Zmluva nie je zmluvou o obchodnom zastúpení ani príkaznou zmluvou.
V Bratislave dňa ____________ V Bratislave dňa ____________
_____________________________________ __________________________________
Trading Holders, s. r. o. ……………………
Teodor Holtman, konateľ
8