Všeobecné obchodné podmienky
platné na portáli educa120.com
platné od 1.9.2022

 

1.         Úvodné ustanovenia

1.1.        Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, predmetom ktorej je predaj tovaru (ďalej len „tovar“) prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.educa120.com (ďalej len „VOP“).

2.         Vymedzenie niektorých pojmov

2.1.        E-Shop je internetový obchod spoločnosti EDUCA 120 s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.educa120.com umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke.

2.2.        Kúpna zmluva je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie.

2.3.        Kupujúcim je fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo zástupcu, ktorá prejavila záujem uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom E-shopu predávajúceho. V zmysle platných právnych predpisov môže byť kupujúci:

2.3.1.   spotrebiteľom – v prípade, ak je kupujúci fyzická osoba ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo

2.3.2.   podnikateľom, za ktorého sa považuje (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

To, či sa v konkrétnom prípade bude kupujúci považovať za spotrebiteľa alebo podnikateľa bude závisieť od toho, aké údaje predávajúcemu poskytne pri objednaní tovaru.

2.4.        Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

2.5.        Objednávkou je kupujúcim vyplnený a predávajúcemu odoslaný objednávkový formulár  spôsobom uvedeným v týchto VOP. Objednávka sa pre účely uzavretia kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.6.        Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä (nie však výlučne) fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu:

–        V prípade spotrebiteľa: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa bydliska, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru, množstvo objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru bez DPH a spolu s DPH;

–        V prípade podnikateľa: obchodné meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa sídla, resp. miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, označenie zápisu v registri, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru, množstvo objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru bez DPH a spolu s DPH;

2.7.        Predávajúcim je obchodná spoločnosť EDUCA 120 s.r.o., so sídlom: Duklianskych hrdinov 1004/9, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 54698723, , spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39809/P (ďalej len „EDUCA 120 s.r.o.“ alebo „predávajúci“).

2.8.        Tovar je každá hnuteľná vec, ktorú predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom internetovej stránky www.educa120.com

2.9.        Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.

3.         Predmet kúpnej zmluvy a spôsob jej uzatvárania

3.1.        Predmetom zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim je tovar ponúkaný v E-shope predávajúceho.  

3.2.        Zmluva sa uzatvára výlučne elektronicky. K uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe objednávky kupujúceho, ako návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

3.3.        Objednávku je možné uskutočniť výhradne vyplnením a následným odoslaním objednávkového formulára nachádzajúcej sa na internetovej stránke predávajúceho www.knihacoach.sk. Prie zaslanie objednávky  vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci uvedie svoje identifikačné údaje v rozsahu:

–           meno fyzickej osoby (v prípade právnickej osoby jeho štatutára či zástupcu);

–           priezvisko fyzickej osoby (v prípade právnickej osoby jeho štatutára či zástupcu);

–           e-mailovú adresu;

–           telefónne číslo;

–           adresa trvalého bydliska;

–           Obchodné meno podľa príslušného registra (ak je kupujúcim podnikateľ);

–           IČO (ak je kupujúcim podnikateľ);

–           DIČ (ak je kupujúcim podnikateľ);

–           IČ DPH (ak je kupujúcim podnikateľ);

zvolí požadovaný druh tovaru, množstvo tovaru, spôsob platby a spôsob a miesto dopravy tovaru. [JL1] 

3.4.        Nevyhnutnou podmienkou potvrdenia objednávky je vyjadrenie súhlasu s týmito, resp. aktuálne platnými VOP ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho zo zmluvy. Bez vyjadrenia súhlasu s týmito, resp. aktuálne platnými VOP nie je možné objednávku uskutočniť.

3.5.        Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje:

–           úplnosť a pravdivosť uvedených údajov;

–           že sa pred podpisom zmluvy oboznámil so zásadami spracúvania osobných údajov;

–           že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle Článku 9. týchto VOP;

 

3.6.        Potvrdením a odoslaním objednávky, ku ktorému dôjde kliknutím na tlačidlo „Objednávam s povinnosťou platby“ dochádza k zaslaniu návrhu na uzatvorenie zmluvy (oferty) a teda k prejaveniu vôle kupujúceho byť viazaný zmluvou za zmluvných podmienok uvedených v týchto, resp. aktuálne platných a účinných VOP.

3.7.        Objednávka zaniká:

–           odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho, alebo

–           márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

3.8.        Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia včasného písomného potvrdenia objednávky kupujúcemu, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári (ďalej len „potvrdzujúci e-mail“), ktoré bude obsahovať najmä číslo objednávky a zhrnutie údajov uzavretej kúpnej zmluvy, najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, o mieste, kde má byť tovar dodaný, o podmienkach, spôsobe a predpokladanom termíne prepravy tovaru. Potvrdzujúci e-mail bude súčasne obsahovať faktúru a text týchto, resp. aktuálne platných  a účinných VOP. Včasné doručenie potvrdzujúceho e-mailu predstavuje prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy (akceptáciu).

3.9.        Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť s kupujúcim zmluvu, a to aj bez udania dôvodu alebo mlčky – na uzavretie zmluvy nemá kupujúci voči predávajúcemu právny nárok.

3.10.    Predávajúci je oprávnený kupujúceho v súvislosti objednávkou alebo s kúpnou zmluvou kontaktovať, a to aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávke.

3.11.    Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode zmluvných strán. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

3.12.    Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Akékoľvek náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

4.         Kúpna cena a platobné podmienky

4.1.        Výška kúpnej ceny za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdzujúcom e-maile (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena je v objednávke uvádzaná vo výške s DPH.

4.2.        Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady spojené so zvoleným spôsobom dopravy tovaru kupujúcemu (ďalej len „poštovné“), ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je kupujúci povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí e-shopu.

4.3.        Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu spolu s poštovným (ďalej len „celková cena“), pričom kupujúci má možnosť pri úhrade celkovej ceny zvoliť si z nasledujúcich spôsobov platby, a to (i) platbu kartou, (ii) platbu prevodom na bankový účet predávajúceho alebo (iii) platbu na dobierku.

4.4.        Záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený momentom pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho (pri zvolení platby kartou alebo prevodom na bankový účet) alebo odovzdaním celkovej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte (pri zvolení platby na dobierku).

5.         Dodacie podmienky

5.1.        Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar do miesta dodania v lehote 20 dní odo dňa (i) uzatvorenia kúpnej zmluvy v prípade zvolenia úhrady kúpnej ceny na dobierku, alebo (ii) od úplného uhradenia celkovej ceny v prípade zvolenia iného spôsobu úhrady celkovej ceny ako na dobierku.

5.2.        Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie inou osobou. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu uvedenej v objednávke resp. oprávnenej osobe. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať.

5.3.        Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne uvedenou adresou kupujúceho alebo inou skutočnosťou nespočívajúcou na strane predávajúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.

5.4.        V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5.        Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

6.         Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1.        Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

6.2.        Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou, inak v čase keď kupujúcemu, resp. ním splnomocnenej osobe bolo umožnené nakladať s tovarom, ale tovar nebol nimi prevzatý.

7.         Zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

Spoločné ustanovenia pre spotrebiteľa a podnikateľa

7.1.        Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

Spotrebiteľ

7.2.        Predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode predávajúceho.

7.3.        Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom za vady, ktoré tovar má pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je v trvaní 24 mesiacov. Ako záručný list kupujúcemu slúži doručená faktúra.

7.4.        Reklamáciu je potrebné uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, a to na adrese:  Duklianskych hrdinov 1004/9, 093 01 Vranov nad Topľou. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať alebo odovzdať kópiu účtovného dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorý zároveň slúži ako záručný list alebo záručný list, ak bol vydaný ako aj popísať dôvod reklamácie. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby, e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s predávajúcim a príp. tiež telefonický kontakt.

7.5.        Uplatnenie reklamácie predávajúci kupujúcemu bezodkladne písomne potvrdí. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri reklamácii. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.6.        V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou predávajúci odporúča kupujúcemu zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na dobierku – v takom prípade náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

7.7.        Predávajúci nezodpovedá za neaktuálne alebo inak nesprávne informácie uvedené kupujúcim v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. V prípade nesprávne uplatnenej reklamácie, predávajúci reklamáciu neuzná.

7.8.        Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho obdržaní.

7.9.        V prípade dodania vadného tovaru kupujúci v prvom rade oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.

7.10.    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.11.    Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na zrušenie zmluvy záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

7.12.    Reklamácia bude zo strany predávajúceho vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.13.    Predávajúci v tomto oznámení o vybavení reklamácie uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote predávajúcim, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci Spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

7.14.    Predávajúci môže reklamáciu kupujúceho vybaviť aj jej odôvodneným zamietnutím.

7.15.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.16.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.17.    Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie.

7.18.    Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla z dôvodu zavineného porušenia povinností predávajúceho.                                                                                    

Podnikateľ

7.19.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je podnikateľom za prípadné vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim v súlade s § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.20.    Kupujúci je povinný tovar s odbornou starostlivosťou prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho doručení. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v lehote 3 pracovných dní od doručenia tovaru. Vady oznámené po tejto lehote nie sú vadami oznámenými včas.

7.21.    Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla z dôvodu zavineného porušenia povinností predávajúceho, a to do výšky kúpnej ceny uhradenej kupujúcim za tovar, v súvislosti s ktorým kupujúcemu škoda vznikla.

8.         Užívanie e-shopu

8.1.        E-shopom sa rozumie počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná prostredníctvom webovej adresy www.educa120.com, ktorou hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru ponúkaných zo strany predávajúceho.

8.2.        Predávajúci týmto udeľuje kupujúcemu nevýhradnú licenciu k užívaniu e-shopu spôsobom uvedeným v týchto VOP.

8.3.        Predávajúci má právo kedykoľvek meniť e-shop, jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

8.4.        Predávajúci má právo obmedziť funkčnosť e-shopu a/alebo prístup k nemu na nevyhnutnú dobu z akéhokoľvek dôvodu, predovšetkým z dôvodu údržby, opravy a/alebo úpravy.

8.5.        Kupujúci je povinný pri užívaní e-shopu dodržiavať všetky platné a účinné právne predpisy, pričom v plnom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá predávajúcemu porušením  týchto povinností vznikla.

9.         Odstúpenie od zmluvy

9.1.        Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že ustanovenia podľa tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

9.2.        Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e- mail), a to napr. tiež prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú v prípade odoslania odstúpenia od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením od zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

9.3.        Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, číslo dokladu o kúpe tovaru (faktúry /daňového dokladu), presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

9.4.        Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

9.5.        Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho uvedeného v týchto VOP alebo v objednávke alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu VOP sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.6.        Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, nesmie javiť známky používania, a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar pri zaslaní predávajúcemu musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy k predávajúcemu, aj pokiaľ nemá pôvodný obal.

9.7.        V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9.8.        Tovar zaslaný kupujúcim predávajúcemu na dobierku predávajúci nepreberie.

9.9.        Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar, resp. jej zvyšok rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky, a zároveň je povinný vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby spotrebiteľovi predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal späť.

9.10.    Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar predávajúcemu, tovar nebude predávajúcim prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.11.    Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy:

adresa: Duklianskych hrdinov 1004/9, 093 01 Vranov nad Topľou

                e-mail: info@educa120.com

10.     Zľavová poukážka

10.1.    Zľavovú poukážku je možné uplatniť na nákup tovaru v e-shope a to do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky.

10.2.    V prípade, ak kupujúci disponuje platnou zľavovou poukážkou, kód poukážky zadá pri objednaní tovaru do kolónky „Zľavový kód“ a jej hodnota sa odráta z hodnoty nakúpeného tovaru. Zľavovú poukážku možno uplatniť iba raz – po jej prvom použití bude zľavová poukážka deaktivovaná.

10.3.    Zľavovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky

10.4.    Každá poukážka je opatrená unikátnym číslom, dátumom ukončenia platnosti, hodnotou a podmienkami použitia. Poukážka je prenosná a môže ju uplatniť ktokoľvek, kto sa pri nákupe tovaru preukáže znalosťou aktívneho unikátneho čísla poukážky.

10.5.    Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH. Zľavovou poukážkou sa znižuje jedine kúpna cena tovaru, nie prípadne cena prepravy či iných služieb.

10.6.    Ak je kúpna cena tovarov v jednom nákupe vyššia ako hodnota poukážky, kupujúci doplatí iba zvyšok sumy. Ak je kúpna cena tovarov v jednom nákupe nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku.

10.7.    Zľavová poukážka nie je cenným papierom a nie je možné ju vymeniť za hotovosť.

10.8.    V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru

11.     Alternatívne riešenie sporov

11.1.    V prípade, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho a to e-mailom na adresu: info@educa120.com alebo písomne na adresu: Duklianskych hrdinov 1004/9, 093 01 Vranov nad Topľou.

11.2.    V prípade, ak predávajúci odpovie na žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať v zmysle zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorými v zmysle označeného zákona sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 označeného zákona. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 označeného zákona.

11.3.    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim, ako spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20,- €, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- € s DPH.

12.     Ochrana osobných údajov

12.1.    Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o spracúvaní osobných údajov“) a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), spracúva za účelom plnenia tejto zmluvy osobné údaje kupujúceho, a to po dobu trvania tejto zmluvy a minimálne 5 rokov od jej ukončenia  a v rozsahu v akom boli kupujúcim predávajúcemu poskytnuté, pričom tento rozsah zmluvné strany súhlasne považujú za nevyhnutý na plnenie zmluvy.

12.2.    Podrobné informácie o tom, ako predávajúci zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje kupujúceho, ako aj jeho práva ako dotknutej osoby sú upravené v zásadách spracúvania osobných údajov nachádzajúcich sa na webovej stránke ………………………  v časti „………………………  “ pričom kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP súčasne potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

13.     Rozhodné právo

13.1.    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa uzatvorenej zmluvy, vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy a z týchto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

14.     Záverečné ustanovenia

14.1.    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

14.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy a z týchto VOP budú primárne riešiť mimosúdne. Všetky spory, týkajúce sa práv a povinností zo Zmluvy a z týchto VOP ktoré sa nepodarí vyriešiť mimosúdne, budú rozhodované súdmi Slovenskej republiky, ktorých príslušnosť bude určená v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

14.3.    Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmito VOP sa v prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ spravujú zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade, ak je kupujúci podnikateľom, všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

14.4.    Pokiaľ je alebo sa stane akékoľvek ustanovenie zmluvy a/alebo VOP neplatné či nevymáhateľné, platnosť a/alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá.

14.5.    Zmluvné strany sa dohodli, že za písomnú komunikáciu sa považuje e-mailová komunikácia, ak nie je v texte VOP výslovne uvedené inak. Ustanovenia predchádzajúcej vety neplatia v prípade právnych úkonov, smerujúcich k ukončeniu zmluvného vzťahu, ktoré je potrebné vykonať v listinnej podobe. Pre účely doručovania prostredníctvom e-mailu  sa za e-mailovú adresu predávajúceho považuje e-mailová adresa: info@educa120.com  a za e-mailovú adresu kupujúceho e-mailová adresa uvedená v objednávke. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za funkčnosť svojej e-mailovej schránky a jej spôsobilosť na prijímanie nových e-mailov počas celej doby trvania zmluvy, pričom prípadná porucha v prijímaní správ nemôže byť na ťarchu druhej zmluvnej strany.  V prípade akýchkoľvek pochybností sa akákoľvek správa, dokument alebo iná písomnosť považuje za doručenú druhej zmluvnej strane najneskôr nasledujúci deň po odoslaní e-mailu, a to aj ak sa o tom druhá strana nedozvedela.

14.6.    Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.educa120.com. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase zaslania objednávky v zmysle Článku 3. VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2022

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predávajúci:

EDUCA 120 s.r.o.

so sídlom: Duklianskych hrdinov 1004/9, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 54698723

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39809/P

e-mail: info@educa120.com

telefónne číslo: 0903 268 261

Kupujúci – spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko: ……………………………………..

 

Adresa: …………………………………………………….

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku:

 

Vrátený tovar …………………………………………………………

 

Počet ks ………………………………………………………………….

 

Číslo objednávky …………………………………………………….

 

Dátum objednávky …………………………………………………..

 

Dátum doručenia tovaru  …………………………………………..

 

Požadovaná hodnota vrátenia: …………………………………..

 

Číslu účtu v tvare IBAN: …………………………………………..

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

 

 

V…………………….., dňa ………………………..

 

_________________________________

Podpis spotrebiteľa